Mosaic: A Low-Cost Mobile Sensing System for Urban Air Quality Monitoring

Publication
Proc. of IEEE INFOCOM 2016
Yi Gao
Yi Gao
Associate Professor

Yi Gao is an Associate Professor at the College of Computer Science, Zhejiang University.

Wei Dong
Wei Dong
Professor

Wei Dong is currently a full Professor at the College of Computer Science, Zhejiang University.